Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Algemeen
Artikel 3 – Overeenkomst
Artikel 4 – Duur van de overeenkomst, opzegging en ontbinding
Artikel 5 – Ontbindende voorwaarde
Artikel 6 – Serviceverlening
Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten
Artikel 8 – Niet-nakoming en opschorting
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 11 – Tarieven, betaling en incasso
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Geheimhouding
Artikel 14 – Toepasselijk recht, overdracht en overige bepalingen

Artikel 1 – Definities

Termen in het meervoud en met een hoofdletter hebben een overeenkomstige betekenis als wanneer zij gebruikt worden in het enkelvoud en vice versa.

Algemene Voorwaardendeze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, die van toepassing zijn op Overeenkomsten tussen Friesedraad en consumenten en/of bedrijven die zelf als verlener van IT-diensten optreden in de markt;
Dienstde door Friesedraad geleverde dienst zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;
Netwerkhet door Friesedraad gebruikte computer- en communicatienetwerk met bijbehorende diensten, geleverd door Providers aan Friesedraad;
Opdrachtgeverde partij met wie Friesedraad een Overeenkomst heeft gesloten die onderworpen is aan de onderhavige Algemene Voorwaarden;
Overeenkomstde overeenkomst met eventuele bijlagen tussen in ieder geval Opdrachtgever en Friesedraad tot het leveren van een of meerdere Diensten, zoals van tijd tot tijd schriftelijk gewijzigd;
Providerleverancier van capaciteit en/of netwerkdiensten aan Friesedraad op een netwerk krachtens overeenkomst;
FriesedraadFriesedraad VOF, statutair gevestigd te Bergum en . Kloosterlaan 4, 9251MD BC, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden;

Artikel 2 – Algemeen

1.        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Friesedraad tot levering van een Dienst, en op alle Overeenkomsten ter zake daarvan.

2.        De Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op afwijkende en/of aanvullende bedingen indien en voor zover als deze door Friesedraad schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

3.        Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden bij deze uitdrukkelijk niet aanvaard. Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel en voor zover in eerdere gevallen tussen de onderhavige partijen andere algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, zullen deze Algemene Voorwaarden op alle latere Overeenkomsten tussen de onderhavige partijen van toepassing zijn.

4.        Deze Algemene Voorwaarden en/of de door Friesedraad gehanteerde tarieven kunnen door Friesedraad worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden en/of tarieven treden telkens in de plaats van deze voorwaarden en/of de vorige tarieven. Indien geen datum van inwerkingtreding is bepaald bij de bekendmaking van de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of tarieven, zullen deze één maand na bekendmaking in werking treden.

5.        Voor zover Opdrachtgever vertegenwoordigd wordt, garanderen de persoon of personen die de Overeenkomst aangaat of aangaan aan Friesedraad dat hij of zij bevoegd is of zijn om de Overeenkomst en bijbehorende Algemene Voorwaarden namens Opdrachtgever aan te gaan en dat dit conform de intentie van Opdrachtgever is.

Artikel 3 – Overeenkomst

1.        Alle aanbiedingen van Friesedraad zijn geheel vrijblijvend en binden Friesedraad op zichzelf niet.

2.        Tenzij anders overeengekomen, komt de Overeenkomst tot stand op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door partijen.

3.        Voornoemd ontvangstbewijs wordt geacht te zijn ontvangen en de bevestiging wordt geacht te zijn gedaan, wanneer deze voor de partijen tot wie zij zijn gericht, toegankelijk zijn.

4.        De technische eigenschappen van een door Opdrachtgever afgenomen Dienst kunnen worden gewijzigd. Opdrachtgever zal van zulk een wijziging op de hoogte worden gebracht.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst, opzegging en ontbinding

1.        De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Na afloop van deze termijn zal de Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode.

2.        De Overeenkomst kan door een van beide partijen per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst tegen het einde van de periode worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

3.        Indien deze Algemene Voorwaarden door of vanwege Friesedraad zijn gewijzigd, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen op de grond dat Opdrachtgever zich niet kan verenigen met de wijzigingen in deze voorwaarden onder de voorwaarde en slechts indien Opdrachtgever en Friesedraad geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de specifieke wijzigingen waarmee Opdrachtgever niet akkoord is. Zulk een opzegging geschiedt onder dezelfde voorwaarden als een gewone opzegging van de Overeenkomst en dient te worden uitgevoerd binnen twee maanden na inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

4.        Indien Opdrachtgever gedurende meer dan twee maanden in verzuim is, is Friesedraad gerechtigd in elk van deze gevallen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst alsmede zonder tot enige schadevergoeding of restitutie gehouden te zijn en onverminderd de Friesedraad verder toekomende rechten, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De in dit verband gemaakte kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voorts is Opdrachtgever in de in dit artikel genoemde gevallen gehouden tot onmiddellijke betaling aan Friesedraad van de tot op dat moment door Friesedraad geleverde Diensten.

5.        In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

Artikel 5 – Ontbindende voorwaarde
Indien het bij of vlak na het aangaan van de Overeenkomst fysiek of technisch niet mogelijk blijkt om de voor de gewenste Diensten benodigde aansluitingen tot stand te brengen, zijn partijen op generlei wijze gehouden de Overeenkomst in stand te laten. Een dergelijke situatie ontbindende voorwaarde.

Artikel 6 – Serviceverlening

1.        Friesedraad, een van haar Providers en/of ingeschakelde hulppersonen kan/kunnen ten behoeve van, onder meer, de instandhouding, verbetering, reparatie en onderhoud van de Diensten, tijdelijk (een deel van) een of meerdere aansluitingen of andere technische faciliteiten behorende bij de Diensten buiten gebruik stellen. Friesedraad of een van haar Providers zal – indien de ernst van de situatie dit toelaat – Opdrachtgever van zulke werkzaamheden vooraf op te hoogte stellen.

2.        Friesedraad kan de in lid 1 genoemde service verlenen zonder dit aan Opdrachtgever mede te delen indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Opdrachtgever hiervan geen significante hinder ondervindt.

3.        Indien zich een storing voordoet in een Dienst, dan dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk te melden aan Friesedraad, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Meldingen geschieden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 14 lid 4 en kan per brief, per fax of per e-mail geschieden.

4.        Opdrachtgever dient, indien Friesedraad dit noodzakelijk acht en dit redelijkerwijs van Opdrachtgever gevraagd kan worden, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het storingsonderzoek en herstel van de storing. Tenzij dienaangaande schriftelijk een bijzondere regeling is getroffen, wordt onder voornoemde medewerking onder meer verstaan het verlenen van toegang tot alle plaatsen en ruimten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het verlenen van service.

5.        Friesedraad is slechts verplicht tot en verantwoordelijk voor beveiliging van de informatie aanwezig op de systemen van Opdrachtgever waarop de Dienst ziet of waarmee de Dienst verband houdt indien zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald.

6.        Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, garandeert Friesedraad niet dat de Dienst zonder interruptie plaatsvindt en/of dat er geen fouten in de Dienst optreden. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zijn alle andere garanties, expliciet of impliciet, waaronder garanties met betrekking tot een bevredigende kwaliteit of voldoening aan doelstelling, uitgesloten.

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten

1.        Alle intellectuele (eigendoms-) rechten, welke – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van resultaten van de Diensten kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Friesedraad. Deze rechten worden op grond van deze Overeenkomst door Opdrachtgever aan Friesedraad overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door Friesedraad reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Friesedraad aan de overdracht van zodanige rechten aan Friesedraad zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms-) rechten komen voor rekening van Friesedraad. Opdrachtgever machtigt Friesedraad hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

2.        Friesedraad verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie ten aanzien van de resultaten van Diensten, materialen of programmatuur, die Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de Dienst zal bezigen, en waarvan de intellectuele (eigendoms-) rechten niet bij Opdrachtgever zullen (gaan) berusten. Opdrachtgever machtigt Friesedraad onherroepelijk om de aldus verleende licentie in enig register te doen vastleggen.

3.        Indien tussen partijen verschil van mening zal bestaan over de eigendom van materialen, resultaten van Diensten of programmatuur respectievelijk de intellectuele (eigendoms-) rechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij Friesedraad berust tot tegenbewijs daarvan is geleverd door Opdrachtgever.

4.        Opdrachtgever verplicht zich de resultaten van de Diensten in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Friesedraad vooraf schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Friesedraad is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals afkoop door Opdrachtgever van de exclusieve rechten van Friesedraad tegen een door Friesedraad in onderling overleg te bepalen bedrag of het verlenen van een licentie tegen betaling door Opdrachtgever van een door Friesedraad in onderling overleg vast te stellen royalty-vergoeding.

5.        Opdrachtgever vrijwaart Friesedraad voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-) rechten van die derden.

6.        Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde, is Friesedraad gerechtigd, indien derden Friesedraad ter zake van schending van intellectuele (eigendoms-)rechten aansprakelijk stellen, deze overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht, te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten. Van haar recht tot ontbinding van deze overeenkomst zal Friesedraad geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

Artikel 8 – Niet-nakoming en opschorting

1.        Het is niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen, na te laten of te doen verrichten die beogen de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Dienst zelf, te ontlopen, te verminderen of anderszins ten nadele te beïnvloeden. Handelen in strijd met het hier bepaalde, levert een geldige reden voor Friesedraad op om de Overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden met behoud van het recht de door Friesedraad dientengevolge geleden schade te verhalen op Opdrachtgever.

2.        Indien derden rechten doen gelden op domeinnamen, de inhoud van een webpagina, intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever die zijn opgeslagen of verbonden met de afgenomen Dienst, IP-adressen en/of bandbreedte, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de Opdrachtgever verplicht Friesedraad onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen.

3.        Onverminderd het in lid 2 van dit artikel gestelde, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Friesedraad voortvloeiende uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, de wet of anderszins niet, niet geheel of niet naar behoren nakomt, tenzij deze niet-nakoming aan Friesedraad kan worden toegerekend. Door het verzuim van Opdrachtgever worden vorderingen van Friesedraad op Opdrachtgever opeisbaar.

4.        Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt, is vanaf het intreden van verzuim tot het moment van voldoening de wettelijke rente verschuldigd over de gehele vordering. Zulks onverminderd de verdere rechten van Friesedraad.

Artikel 9 – Overmacht

1.        Friesedraad zal binnen redelijke grenzen alles doen om de overeengekomen Diensten aan Opdrachtgever naar behoren te leveren.

2.        Er treedt een situatie van overmacht op indien zich een – al dan niet tijdelijke – situatie voordoet waardoor Friesedraad de overeengekomen Diensten niet aan Opdrachtgever naar behoren kan leveren en deze situatie redelijkerwijs niet door Friesedraad kan worden voorkomen dan wel verholpen. Er is in ieder geval sprake van overmacht in geval van: rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, staking, ongevallen, blokkade, oproer, brand, bedrijfsstoringen, storingen in apparatuur, netwerken daaronder begrepen, in eigendom of beheer bij derden.

3.        Indien sprake is van overmacht, worden de verplichtingen van Friesedraad en Opdrachtgever opgeschort. Door een eventueel verzuim van Opdrachtgever vervalt het opschortingrecht van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.        Indien de persoon of personen die de Overeenkomst aangaan, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 2 lid 5, niet bevoegd zijn Opdrachtgever hierin te vertegenwoordigen, is deze persoon of zijn deze personen voor dit gebrek en de daaruit voortvloeiende schade persoonlijk aansprakelijk.

2.        Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Friesedraad niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of indirecte en/of gevolgschade – onverschillig of deze is ontstaan uit Overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad – die is ontstaan door het niet of niet naar behoren functioneren van het Netwerk of voor enige tekortkoming (bij de uitvoering) van de Diensten of de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Voor directe schade is zij slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld behoudens in geval van opzet of grove schuld door Providers of door Friesedraad ingeschakelde derden.

3.        Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Friesedraad niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever of door derden die voortvloeit uit een niet legaal gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde Dienst. Opdrachtgever vrijwaart Friesedraad voor aanspraken die uit het overtreden van het voorgaande verbod voortvloeien.

4.        Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is de aansprakelijkheid van Friesedraad – onverschillig of deze is ontstaan uit Overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad – beperkt tot het bedrag waarvoor Friesedraad per geval is verzekerd. Opdrachtgever heeft een eigen risico per schadegeval gelijk het eigen risico van Friesedraadingevolge haar aansprakelijkheidsverzekering.

5.        Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Friesedraad niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit rechtshandelingen verricht middels een Dienst met derden door of vanwege Opdrachtgever of diens apparatuur of door derden via het netwerk of de diensten van Opdrachtgever.

6.        Een recht op schadevergoeding vervalt indien dit recht niet binnen 12 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, aanhangig is gemaakt.

7.        Behoudens aansprakelijkheid ingevolge lid 2 van dit artikel is Friesedraad expliciet niet aansprakelijk voor apparatuur en de daarop aanwezige of daarmee verbonden inhoud van of in beheer van Opdrachtgever tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

8.        Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald en slechts indien software aan Opdrachtgever door Friesedraad ter beschikking is gesteld, vrijwaart Opdrachtgever Friesedraad tegen enigerlei aanspraken van de software leverancier, de software ontwikkelaar of derden die voortvloeien uit een overtreding van de bij de software horende licentievoorwaarden.

9.        Opdrachtgever vrijwaart Friesedraad voor alle schade die Friesedraad lijdt tengevolge van aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van Opdrachtgever of die middels de apparatuur van Opdrachtgever zijn veroorzaakt, van de door Friesedraad geleverde Diensten.

10.     Opdrachtgever vrijwaart Friesedraad voor alle schade die Friesedraad lijdt tengevolge van aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door andere derden die ofwel in een contractuele relatie staan tot Opdrachtgever ofwel zich met gebruikmaking van apparatuur, netwerk of diensten van Opdrachtgever toegang hebben verschaft tot apparatuur, Diensten of Netwerk van Friesedraad of van apparatuur, diensten of netwerk van eerstgenoemde derden.

11.     Het gebruik van de Diensten waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is zoals bedoeld in leden 5, 9 en 10 van dit artikel kan onder andere bestaan uit de inhoud van een webpagina die op een server van Friesedraad staat, het hebben van een verboden deeplink naar een webpagina, spamming, verspreiden of doen verspreiden van kinderporno, verspreiden of doen verspreiden van computervirussen, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of het schenden van privacyrechten.

12.     Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor immateriële en materiële schade die Friesedraad direct of indirect lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, op grond van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden bevoegd gegeven instructies, de wet, rechterlijke of tussen partijen gewezen arbitrale vonnissen. In dit verband dient onder de wet expliciet begrepen te worden enige onrechtmatige daad gepleegd door Opdrachtgever waarvoor Friesedraad aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 11 – Tarieven, betaling en incasso

1.        Verschuldigde kosten zijn alle kosten voor de gebruikte Diensten. Voor de bepaling van de verschuldigde kosten en het verbruik van bandbreedte of hoeveelheid getransporteerde data zijn uiteindelijk de gegevens van Friesedraad beslissend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn; Friesedraad dient bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid die daarbij mag worden verlangd, in acht te nemen.

2.        Tenzij anders is overeengekomen, zijn de bedragen verschuldigd voor de Dienst inclusief eventueel verschuldigde BTW.

3.        Het door Opdrachtgever te betalen bedrag zal worden gefactureerd aan Opdrachtgever en zal – indien van toepassing en tenzij anders overeengekomen – worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.        Tenzij anders is overeengekomen, is korting, inhouding, verrekening of opschorting door Opdrachtgever niet toegestaan.

5.        Indien Opdrachtgever een verschuldigde factuur niet tijdig heeft betaald of indien Friesedraad opeisbare vorderingen heeft op Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

6.        Indien op de factuur geen betalingstermijn staat vermeldt, zal de betalingstermijn vier weken bedragen. Als moment van betaling zal gelden het moment dat betaling door Friesedraad is ontvangen.

7.        Tenzij anders overeengekomen, is Friesedraad te allen tijden gerechtigd te verlangen dat door Opdrachtgever (aanvullende) zekerheid wordt gesteld tot ten hoogste een bedrag dat over een periode van twee maanden in redelijkheid verschuldigd kan zijn voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Friesedraad geeft Friesedraad het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen. Het bedrag ter zekerheid kan eventueel verhoogd worden met de waarde van de door Friesedraad bij Opdrachtgever geïnstalleerde apparatuur.

8.        Tenzij anders overeengekomen, zal Friesedraad de openstaande facturen via automatische incasso van uw rekening afschrijven.

Artikel 12 – Geschillen

1.        Tenzij anders overeengekomen, zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan uit of naar aanleiding van de Overeenkomst worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters.

2.        Friesedraad kan besluiten de Opdrachtgever een krediet te verlenen danwel dit krediet te verrekenen met uitstaande rekeningen van Opdrachtgever indien een klacht van Opdrachtgever gegrond is.

Artikel 13 – Geheimhouding

1.        Indien de Overeenkomst opgezegd of ontbonden wordt, blijft dit artikel gelden tussen partijen voor een periode van drie jaar na voornoemde opzegging of ontbinding.

2.        Onverminderd de in deze Overeenkomst aan Friesedraad toegekende bevoegdheden, zullen beide partijen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen t.a.v. de informatie over elkaars organisatie, de werking van de apparatuur, de bestanden en Diensten. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers – waaronder onder meer NAW-gegevens – welke haar ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in deze Overeenkomst is toegestaan aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel en, voor zover dit krachtens deze Overeenkomst is toegestaan, aan desbetreffende derden slechts bekend maken voorzover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Opdrachtgever zal zijn personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. Indien door Opdrachtgever wordt gehandeld in strijd met deze bepaling, zal Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in elk van deze gevallen aansprakelijk zijn voor de door Friesedraad geleden en te lijden schade. De overige rechten van Friesedraad worden onverlet gelaten.

3.        Personeel van Opdrachtgever dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover die bij Friesedraad worden verricht, is verplicht door Friesedraad aangehouden beveiligingsprocedures in acht te nemen. Friesedraad is gerechtigd te vorderen dat van personeel dat door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet vooraf verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd.

4.        Geen van beide partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van deze Overeenkomst melding maken.

Artikel 14 – Toepasselijk recht, overdracht en overige bepalingen

1.        Op offertes, aanbiedingen, de Overeenkomst, facturen, deze Algemene Voorwaarden, de hieruit voort vloeiende verbintenissen en de Diensten is Nederlands Recht van toepassing.

2.        Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, kan Opdrachtgever slechts met schriftelijke toestemming van Friesedraad deze Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen hieruit overdragen aan een derde. Friesedraad zal deze toestemming slechts op redelijke gronden weigeren. Opdrachtgever zal in elk geval instaan voor de nakoming van de verplichtingen van voornoemde derde ingevolgde de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, de wet of anderszins. Deze Overeenkomst en bijbehorende rechten en verplichtingen zullen van rechtswege overgaan op enige rechtsopvolger van Friesedraad of een aan Friesedraad gelieerde onderneming. Opdrachtgever zal van zulk een overgang op de hoogte worden gesteld.

3.        Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Opdrachtgever en Friesedraad zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

4.        Kennisgevingen van partijen in verband met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden gestuurd aan het correspondentieadres van de partij aan wie de kennisgeving is gericht. Deze kennisgevingen geschieden schriftelijk.